Zarządzenie Nr 391/ZPU/2013
Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 09.05. 2013 r.

w sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek budżetowych 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm), w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późń. zm.).  

Zarządza się, co następuje:  

1) Wprowadzić Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim, którego treść zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

2) Wprowadzić Regulamin naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek budżetowych, którego treść zawarta jest w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

3) Traci moc Zarządzenie Nr 609/ZPU/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29.07.2011r. w sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek budżetowych  

4) Odpowiedzialnymi za wykonanie Zarządzenia są Naczelnicy Wydziałów (komórek równorzędnych) i osoby kierujące samodzielnymi komórkami organizacyjnymi, którzy złożyli wniosek o rekrutację.  

5) Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.  

6) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                                                                             uzasadnienie

 

W związku z wprowadzeniem zmian w metodyce prowadzenia naborów wprowadza się Zarządzenie

nr     391 /ZPU/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia  09.05.2013r.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 391/ZPU/2013  
Prezydenta Miasta Zabrze  
z dnia 09.05.2013 r.  

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabrzu    

§ 1.

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania lub skróty oznaczają:  

1) Ustawa  - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).  

2) Regulamin  – należy przez to rozumieć Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabrzu   

3) Urząd  – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Zabrzu.  

4) Kierownictwo Urzędu  – Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta.  

5) Bezpośredni przełożony  – osoba wskazana w zakresie czynności pracownika.  

6) Wydział  - należy przez to rozumieć Wydział, Biuro, Urząd Stanu Cywilnego oraz samodzielne komórki organizacyjne określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu.  

7) Wolne stanowisko  - należy przez to rozumieć wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).  

8) Stanowisko pomocnicze i obsługi  - stanowiska określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr. 50 poz. 398 z późn. zm.).  

9) Nabór  - należy przez to rozumieć procedurę konkursową na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz.1458).  

10) E-rekrutacja  - system elektronicznej rekrutacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu; należy przez to rozumieć dostępne na stronie internetowej  www.e-rekrutacja.um.zabrze.pl  narzędzie umożliwiające publikację ogłoszeń o naborze oraz składanie aplikacji na wolne stanowiska drogą elektroniczną.  

11) Komisja  - należy przez to rozumieć Komisję rekrutacyjną.  

12) Kandydat  - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze.  

13) Ogłoszenie o naborze  - należy przez to rozumieć ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, nazwane w systemie   E-rekrutacja ofertą pracy.  

14) Aplikacja  - wypełniony przez kandydata i przesłany drogą elektroniczną poprzez system E-rekrutacja formularz będący odpowiedzią na ogłoszenie o naborze.  

15) Aplikacja ogólna  - należy przez to rozumieć złożoną przez osobę zainteresowaną pracą, aplikację, nie będącą odpowiedzią na ogłoszenie o naborze. Aplikacje ogólne mogą być rozpatrywane w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia na stanowisko pomocnicze, obsługi lub w ramach umowy o pracę na zastępstwo.  

16) Kadry  - należy przez to rozumieć Referat Kadr i Szkoleń w ramach Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.  

§ 2. Zasady ogólne

1) Nabór prowadzony jest w przypadku powstania wolnego stanowiska urzędniczego,  
lub kierowniczego stanowiska urzędniczego zgodnie z przepisami ustawy.  

2) Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.  

3) Nabór odbywa się w oparciu o plan zatrudnienia na dany rok budżetowy, pod warunkiem posiadania wolnych środków finansowych w ramach funduszu płac.  

4) Planowanie zatrudnienia w Urzędzie jest oparte w szczególności na:  

a) planowaniu zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu,  

b) zmianach przepisów prawnych nakładających na Urząd nowe kompetencje i zadania,  

c) podjęciu przez Urząd nowych zadań nie wynikających ze zmiany przepisów prawnych,  

d) zmianach kadrowych (odejście pracownika na emeryturę, rentę, rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z pracownikiem, itp.).  

5) Bezpośredni przełożony[1]  jest zobligowany do przedłożenia Sekretarzowi Miasta wniosku o rekrutację, którego wzór określi Sekretarz Miasta.  

6) Decyzję o uruchomieniu naboru podejmuje Prezydent Miasta.  

7) Zatwierdzenie wniosku o rekrutację przez Prezydenta Miasta rozpoczyna procedurę naboru.  

§ 3. Tryb umieszczania ogłoszeń o naborze i sposób składania dokumentów

1) Ogłoszenia o naborze zamieszczane są obowiązkowo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.  

2) Publikacja ogłoszenia o naborze oraz składanie aplikacji przez kandydata odbywa się poprzez system              E-rekrutacja.  

3) Dodatkowo ogłoszenie o naborze może być zamieszczone w innych dostępnych źródłach.  

4) Każde ogłoszenie o naborze posiada znak sprawy określony przez Kadry.

5) Kandydaci mogą składać aplikacje wyłącznie elektronicznie poprzez system E-rekrutacja.  

6) Aplikacje rozpatrywane są tylko na potrzeby oznaczonego przez Kandydata naboru i nie stanowią podstawy do ubiegania się o zatrudnienie na innym, wolnym stanowisku urzędniczym, bądź kierowniczym stanowisku urzędniczym.  

7) W przypadku wystąpienia błędu uniemożliwiającego złożenie aplikacji przez system E-rekrutacja kandydat jest zobowiązany do zgłoszenia problemu do Kadr oraz do wysłania aplikacji drogą elektroniczną na adres mailowy Rekrutacja@um.zabrze.pl w terminie publikacji ogłoszenia. Kadry dokonują weryfikacji zgłoszenia. W przypadku weryfikacji pozytywnej aplikacja jest kwalifikowana do procedury naboru.  

§ 4. Metody i techniki naboru

1) Metody i techniki naboru są następujące:  

a) test kwalifikacyjny: fakultatywna metoda naboru, której celem jest sprawdzenie wiedzy merytorycznej Kandydatów; test kwalifikacyjny może mieć formę testu jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru,  

b) inne formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności dla określonych w ogłoszeniu o naborze wymagań niezbędnych i dodatkowych,  

c) rozmowa kwalifikacyjna: obligatoryjna metoda naboru, której celem  jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Kandydatem, zweryfikowanie informacji złożonych w aplikacji, w tym:  

- predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie przyszłych obowiązków,  

- posiadanej wiedzy merytorycznej i jej adekwatności do zajmowanego stanowiska,  

- obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku poprzednio zajmowanym przez kandydata,  

- celów zawodowych,  

- ocena stopnia spełnienia wymagań niezbędnych i dodatkowych, określonych w ogłoszeniu o naborze.  

§ 5. Etapy naboru

Etapy naboru są następujące:  

1) Przygotowanie i umieszczenie ogłoszenia w miejscach, o których mowa w § 3  
ust. 1,2 i 3.  

2) Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych odbywa się zgodnie z terminem składania aplikacji. Kandydat otrzymuje drogą elektroniczną, na wskazany adres poczty elektronicznej, informację o złożeniu aplikacji.  

3) Wstępna selekcja kandydatów - analiza aplikacji złożonych przez kandydatów pod względem formalnym co oznacza sprawdzenie zgodności aplikacji Kandydata z wymogami niezbędnymi zawartymi w ogłoszeniu o naborze w zakresie:  

- wymaganego wykształcenia,  

- wymaganego stażu pracy,  

- dodanego jako załącznik do formularza rekrutacyjnego listu motywacyjnego,  

- wymaganych oświadczeń:  

·         oświadczenia o niekaralności,  

·         oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

·         oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,  

przy czym dołączenie do składanej aplikacji w/w oświadczeń następuje na etapie wypełniania formularza rekrutacyjnego w systemie E-rekrutacja i jest niezbędne do złożenia aplikacji.  

Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych lub nie zawierają wymaganych załączników nie są brane pod uwagę w dalszej procedurze naboru.  

Po upływie terminu składania aplikacji Kandydaci nie mają możliwości dokonywania zmian w złożonych aplikacjach, w tym również uzupełniania ich.  

4) Poinformowanie Kandydatów spełniających wymogi formalne o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów naboru:  

a) o miejscu, terminie i formie kolejnego etapu naboru Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej,  

b) w przypadku przeprowadzenia fakultatywnych metod i technik naboru Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów zapraszani są do kolejnego etapu naboru, podczas którego Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. O liczbie Kandydatów zapraszanych do kolejnego etapu naboru, na podstawie uzyskanych wyników, decyduje Komisja,  

c) warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie przed rozmową oryginałów wymaganych dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.  

5) Ustalenie wyniku naboru przez Komisję i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.  

6) Przedstawienie przez Komisję wyników naboru do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.  

7) Powiadomienie telefoniczne wybranego Kandydata po zatwierdzeniu wyników naboru przez Prezydenta Miasta.  

8) Opublikowanie informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.  

9) Informację o wyniku naboru upowszechnia się przez okres co najmniej 3 miesięcy.  

§ 6. Komisja rekrutacyjna

1) Procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadza Komisja.  

2) W przypadku naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze skład Komisji każdorazowo powoływany jest przez Prezydenta Miasta odrębnym zarządzeniem.  

3) W przypadku naboru na wolne stanowiska urzędnicze Komisja każdorazowo składa się z:  

a) Sekretarza Miasta- przewodniczący Komisji,  

b) bezpośredniego przełożonego[2]- członek Komisji,  

4) Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w skład komisji może wejść inna osoba wskazana przez Prezydenta Miasta (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  

5) Po zakończeniu naboru Komisja przedkłada protokół z naboru Prezydentowi Miasta celem zatwierdzenia.  

6) Prace Komisji trwają do zakończenia procedury naboru.  

7) W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, co może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do jej bezstronności.  

8) Komisja, po zapoznaniu się z listą Kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej składa oświadczenie ustne o braku okoliczności wymienionych w ust. 7, co zostaje wpisane w protokole z przeprowadzonego naboru.  

9) W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 7 na członka Komisji zostaje niezwłocznie wyznaczona inna osoba, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 7. Zatrudnienie

1) Decyzję w sprawie zatrudnienia Kandydata podejmuje Prezydent Miasta.  

2) Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu.  

3) Decyzją Prezydenta Miasta nabór może zostać odwołany lub unieważniony na każdym etapie postępowania.  

4) Kandydat, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr. 62, poz. 286 z późń. zm.) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.  

5) Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do dostarczenia (przyszłemu) pracodawcy zaświadczenia o niekaralności zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy. Opłata związana z wydaniem zaświadczenia obciąża osobę ubiegającą się o zatrudnienie.  

§ 8.

1) Zgodnie z Ustawą obywatele Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o zatrudnienie w Urzędzie na postawie wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.  

2) Obywatele o których mowa w ust. 1, w procesie naboru na stanowiska pracy, o których mowa w § 2, powinni przedstawić dokumentację potwierdzającą znajomość języka polskiego.  

3) Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem[3]  dopuszczalne są następujące dokumenty:  

a) Certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,  

b) Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych  
w języku polskim,  

c) Świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,  

d) Świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.  

§ 9. Podział zadań

Podział zadań w ramach procesu naboru jest następujący:  

1) Zadania Kadr:  

a) weryfikacja wniosku o rekrutację na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze,  

b) przygotowanie ogłoszenia o naborze,  

c) przekazanie ogłoszenia o naborze do Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz publikacja oferty pracy w E-rekrutacji,  

d) umieszczenie ogłoszenia o naborze w innych powszechnie dostępnych źródłach,  

e) sporządzenie listy osób, które złożyły aplikacje oraz weryfikacja formalna złożonych aplikacji,  

f) przekazanie Komisji informacji o wyniku weryfikacji formalnej,  

g) obsługa ustalonych metod i technik naboru,  

h) obsługa biurowa prac Komisji,  

i) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,  

j) przekazanie informacji o wynikach naboru do Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.  

2) Zadania Komisji:  

a) dokonanie wyboru metod i technik naboru,  

b) w przypadku ustalenia, iż będą przeprowadzone fakultatywne metody i techniki naboru:  

·         ustalenie zakresu merytorycznego przez członków Komisji,  

·         sprawdzenie testu lub innego dokumentu sprawdzającego wiedzę i umiejętności przez członków Komisji,  

·         akceptacja listy Kandydatów przewidzianych do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej na podstawie przeprowadzonych metod i technik naboru przez Przewodniczącego i członków Komisji,  

c) przedstawienie protokołu z przeprowadzonego naboru Prezydentowi Miasta, celem zatwierdzenia.  

§ 10.

1) Za obsługę techniczną systemu E-rekrutacja odpowiada Wydział Informatyki.  

2) Za obsługę merytoryczną systemu E-rekrutacja odpowiada Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.  

§ 11.

Terminy dotyczące publikacji w BIP oraz terminy określające nawiązanie stosunku pracy określają odrębne przepisy.  

§ 12. Postanowienia końcowe

W systemie E-rekrutacja istnieje również możliwość złożenia aplikacji ogólnej, nie będącej odpowiedzią na ogłoszenie o naborze. Aplikacje ogólne mogą być rozpatrywane tylko w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na stanowisko pomocnicze, obsługi lub w ramach umowy o pracę na zastępstwo.  


Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabrzu 

 

Zabrze, dn. ……………………. 

Prezydent Miasta Zabrze 

 

Decyzja o wyznaczeniu osoby do prac w Komisji

 

 

Wyznaczam Panią/Pana ........................................................................................................ do udziału w pracach Komisji Rekrutacyjnej powołanej w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze nr ……………. w terminie od ……………………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………………..

(data i podpis Prezydenta Miasta)

 

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 391/ZPU/2013  
Prezydenta Miasta Zabrze  
z dnia 09.05.2013 r.  

 

Regulamin naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek budżetowych

 

§ 1.

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania lub skróty oznaczają:  

1) Ustawa  - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).  

2) Regulamin  – należy przez to rozumieć Regulamin naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek budżetowych. 

3) Urząd  – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Zabrzu. 

4) Kierownictwo Urzędu  – Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta.  

5) Bezpośredni przełożony  – naczelnik wydziału (komórki równorzędnej) określonego w załączniku nr 1, sprawujący nadzór nad jednostką budżetową miasta. 

6) Wydział  - należy przez to rozumieć Wydział, Biuro, Urząd Stanu Cywilnego oraz samodzielne komórki organizacyjne określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu.  

7) Wolne stanowisko  - należy przez to rozumieć wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).  

8) Dyrektor jednostki budżetowej-  należy przez to rozumieć osobę kierującą jednostką budżetową miasta wymienioną w załączniku nr 1 do Regulaminu naboru na stanowiska dyrektorów jednostek budżetowych. 

9) Nabór  - należy przez to rozumieć procedurę konkursową na wolne stanowisko dyrektora jednostki budżetowej, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz.1458 z późn. zm.). 

10) E-rekrutacja  - system elektronicznej rekrutacji Urzędu Miejskiego  
w Zabrzu; należy przez to rozumieć dostępne na stronie internetowej   www.e-rekrutacja.um.zabrze.pl  narzędzie umożliwiające publikację ogłoszeń o naborze oraz składanie aplikacji na wolne stanowiska drogą elektroniczną.  

11) Komisja  - należy przez to rozumieć Komisję rekrutacyjną. 

12) Kandydat  - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w procesie naboru na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej.  

13) Ogłoszenie o naborze  - należy przez to rozumieć ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, nazwane w systemie E-rekrutacja ofertą pracy.  

14) Aplikacja  - wypełniony przez kandydata i przesłany drogą elektroniczną poprzez system E-rekrutacja formularz będący odpowiedzią na ogłoszenie o naborze.  

15) Kadry  - należy przez to rozumieć Referat Kadr i Szkoleń w ramach Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.  

§ 2. Nabór

1) Nabór prowadzony jest w przypadku powstania wolnego stanowiska dyrektora jednostki budżetowej zgodnie z przepisami ustawy.  

2) Nabór kandydatów na wolne stanowisko dyrektora jednostki budżetowej jest otwarty i konkurencyjny.  

3) Bezpośredni przełożony jest zobligowany do przedłożenia Sekretarzowi Miasta wniosku o rekrutację,  

4) Bezpośredni przełożony jest odpowiedzialny za określenie wymagań niezbędnych na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej, na które prowadzony będzie nabór, zgodne z przepisami szczegółowymi.  

5) Decyzję o uruchomieniu naboru podejmuje Prezydent Miasta.  

6) Zatwierdzenie wniosku o rekrutację przez Prezydenta Miasta rozpoczyna procedurę naboru.  

§ 3. Tryb umieszczania ogłoszeń o naborze i sposób składania dokumentów

1) Ogłoszenia o naborze zamieszczane są obowiązkowo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz jednostki budżetowej, do której prowadzony jest nabór.  

2) Publikacja ogłoszenia o naborze oraz składanie aplikacji przez kandydata odbywa się poprzez system  E-rekrutacja.  

3) Dodatkowo ogłoszenie o naborze może być zamieszczone w innych dostępnych źródłach.  

4) Każde ogłoszenie o naborze posiada znak sprawy określony przez Kadry.  

5) Kandydaci mogą składać aplikacje wyłącznie elektronicznie poprzez system  
E-rekrutacja.  

6) Aplikacje rozpatrywane są tylko na potrzeby oznaczonego przez Kandydata naboru i nie stanowią podstawy do ubiegania się o zatrudnienie na innym, wolnym stanowisku urzędniczym, bądź kierowniczym stanowisku urzędniczym.  

7) W przypadku wystąpienia błędu uniemożliwiającego złożenie aplikacji przez system E-rekrutacja kandydat jest zobowiązany do zgłoszenia problemu do Kadr oraz do wysłania aplikacji drogą elektroniczną na adres mailowy Rekrutacja@um.zabrze.pl w terminie publikacji ogłoszenia. Kadry dokonują weryfikacji zgłoszenia. W przypadku weryfikacji pozytywnej aplikacja jest kwalifikowana do procedury naboru.  

§ 4. Metody i techniki naboru

1) Metody i techniki naboru są następujące:  

a) test kwalifikacyjny: fakultatywna metoda naboru, której celem jest sprawdzenie wiedzy merytorycznej Kandydatów; test kwalifikacyjny może mieć formę testu jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru,  

b) inne formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności dla określonych w ogłoszeniu o naborze wymagań niezbędnych i dodatkowych,  

c) rozmowa kwalifikacyjna: obligatoryjna metoda naboru, której celem  jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Kandydatem, zweryfikowanie informacji złożonych w aplikacji, w tym:  

- predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie przyszłych obowiązków,  

- posiadanej wiedzy merytorycznej i jej adekwatność do aplikowanego stanowiska,  

- obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku poprzednio zajmowanym przez kandydata,  

- celów zawodowych,  

- ocena stopnia spełnienia wymagań niezbędnych i dodatkowych, określonych w ogłoszeniu o naborze.  

§ 5. Etapy naboru

Etapy naboru są następujące:  

1) Przygotowanie i umieszczenie ogłoszenia w miejscach, o których mowa w § 3  ust. 1,2 i 3.  

2) Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych odbywa się zgodnie z terminem składania aplikacji. Kandydat otrzymuje drogą elektroniczną, na wskazany adres poczty elektronicznej, informację o złożeniu oferty.  

3) Wstępna selekcja kandydatów - analiza aplikacji złożonych przez kandydatów pod względem formalnym co oznacza sprawdzenie zgodności aplikacji Kandydata z wymogami niezbędnymi zawartymi w ogłoszeniu o naborze w zakresie:  

- wymaganego wykształcenia,  

- wymaganego stażu pracy,  

- dodanego jako załącznik do formularza rekrutacyjnego listu motywacyjnego,  

- wymaganych oświadczeń:  

·         oświadczenia o niekaralności,  

·         oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

·         oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,  

przy czym dołączenie do składanej aplikacji w/w oświadczeń następuje na etapie wypełniania formularza rekrutacyjnego w systemie E-rekrutacja i jest niezbędne do złożenia aplikacji.  

Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych nie są brane pod uwagę w dalszej procedurze naboru.  

Po upływie terminu składania aplikacji Kandydaci nie mają możliwości dokonywania zmian w złożonych aplikacjach, w tym również uzupełniania ich.  

4) Poinformowanie Kandydatów spełniających wymogi formalne o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów naboru.  

a) o miejscu, terminie i formie kolejnego etapu naboru Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej,  

b) w przypadku przeprowadzenia fakultatywnych metod i technik naboru Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów zapraszani są do kolejnego etapu naboru, podczas którego Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. O liczbie Kandydatów zapraszanych do kolejnego etapu naboru, na podstawie uzyskanych wyników, decyduje Komisja,  

c) Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie przed rozmową oryginałów wymaganych dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.  

5) Ustalenie wyniku naboru przez Komisję i sporządzenie protokołu  z przeprowadzonego naboru.  

6) Przedstawienie Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia wyników naboru przez Komisję.  

7) Powiadomienie telefoniczne wybranego Kandydata po zatwierdzeniu wyników naboru przez Prezydenta Miasta.  

8) Opublikowanie informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.  

9) Informację o wyniku naboru upowszechnia się przez okres co najmniej 3 miesięcy.  

§ 6. Komisja rekrutacyjna

1) Procedurę naboru na wolne stanowisko dyrektora jednostki budżetowej przeprowadza Komisja.  

2) W przypadku naboru na wolne stanowisko dyrektora jednostki budżetowej skład Komisji każdorazowo powoływany jest przez Prezydenta Miasta odrębnym zarządzeniem.  

3) Po zakończeniu naboru Komisja przedkłada protokół z naboru Prezydentowi Miasta celem zatwierdzenia.  

4) Prace Komisji trwają do zakończenia procedury naboru.  

5) W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, co może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do jej bezstronności.  

6) Komisja, po zapoznaniu się z listą Kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej, składa oświadczenie ustne o braku okoliczności wymienionych w ust. 5, co zostaje zapisane w protokole z przeprowadzonego naboru.  

7) W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 na członka Komisji zostaje powołana przez Prezydenta Miasta odrębnym zarządzeniem inna osoba.  

§ 7. Zatrudnienie

1) Decyzję w sprawie zatrudnienia Kandydata podejmuje Prezydent Miasta.  

2) Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu.  

3) Decyzją Prezydenta Miasta nabór może zostać odwołany lub unieważniony na każdym etapie postępowania.  

4) Kandydat, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr. 62, poz. 286 z późń. zm.) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.  

5) Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do dostarczenia (przyszłemu) pracodawcy zaświadczenia o niekaralności zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy. Opłata związana z wydaniem zaświadczenia obciąża osobę ubiegającą się o zatrudnienie.  

§ 8.

1) Na podstawie art. 11 ust. 3 Ustawy ustala się, iż o zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie.  

§ 9. Podział zadań

Podział zadań w ramach procesu naboru jest następujący:  

1) Zadania Kadr:  

a) weryfikacja wniosku o rekrutację na wolne stanowisko dyrektora jednostki budżetowej,  

b) przygotowanie ogłoszenia o naborze,  

c) przekazanie ogłoszenia o naborze do Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, publikacja oferty pracy w E-rekrutacji oraz przekazanie ogłoszenia o naborze do wydziału sprawującego nadzór nad jednostką budżetową,  

d) umieszczenie ogłoszenia o naborze w innych powszechnie dostępnych źródłach,  

e) przekazanie Komisji informacji o wyniku weryfikacji formalnej,  

f) obsługa ustalonych metod i technik naboru,  

g) obsługa biurowa prac komisji,  

h) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,  

i) przekazanie informacji o wynikach naboru do Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń oraz przekazanie informacji o wynikach naboru do wydziału sprawującego nadzór nad jednostką budżetową.  

2) Zadania Komisji:  

a) dokonanie wyboru fakultatywnych metod i technik naboru,  

b) w przypadku ustalenia, iż będą przeprowadzone fakultatywne metody i techniki naboru:  

·         ustalenie zakresu merytorycznego przez członków Komisji,  

·         sprawdzenie testu lub innego dokumentu sprawdzającego umiejętności i wiedzę przez członków Komisji,  

·         akceptacja listy Kandydatów przewidzianych do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej na podstawie przeprowadzonych metod i technik naboru przez Przewodniczącego i członków Komisji,  

c) przedstawienie protokołu z przeprowadzonego naboru Prezydentowi Miasta, celem zatwierdzenia.  

3) Zadania wydziału sprawującego nadzór nad jednostką budżetową:  

a) przekazanie do jednostki budżetowej dokumentów podlegających obowiązkowi umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń celem umieszczenia ich na tablicy ogłoszeń w jednostce budżetowej, do której prowadzony jest nabór.  

§ 10.

1) Za obsługę techniczną systemu E-rekrutacja odpowiada Wydział Informatyki.  

2) Za obsługę merytoryczną systemu E-rekrutacja odpowiada Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.  

§ 11.

Terminy dotyczące publikacji w BIP oraz terminy określające nawiązanie stosunku pracy określają odrębne przepisy.  

§ 12. Postanowienia końcowe

Regulamin naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek budżetowych ma zastosowanie o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek budżetowych 

Wykaz jednostek budżetowych miasta z określonym wydziałem nadzorującym 

Lp. 

Nazwa jednostki 

Wydział nadzorujący 

Dom Pomocy Społecznej nr 1 

Wydział Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej 

Dom Pomocy Społecznej nr 2 

Wydział Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej 

Dom Pomocy Społecznej nr 3 

Wydział Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

Wydział Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej 

Żłobek Miejski 

Wydział Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej 

Izba Wytrzeźwień 

Wydział Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej 

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży 

Wydział Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej 

Dom Dziecka 

Wydział Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej 

Powiatowy Urząd Pracy 

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 

10 

Miejski Zarząd Dróg 
i Infrastruktury Informatycznej 

Wydział Infrastruktury Komunalnej 

11 

Miejski Zakład Kąpielowy 

Wydział Infrastruktury Komunalnej 

12 

Miejski Ogród Botaniczny 

Wydział Infrastruktury Komunalnej 

13 

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

14 

Straż Miejska 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 

 [1] W przypadku gdy bezpośrednim przełożonym jest np.: kierownik referatu wniosek podlega zatwierdzeniu przez Naczelnika Wydziału (komórki równorzędnej).

[2] W przypadku gdy bezpośrednim przełożonym jest np.: kierownik referatu, w skład komisji wchodzi również Naczelnik Wydziału (komórki równorzędnej).

[3] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. 09. Nr. 64 poz. 539).